Skip to content

รายชื่อผู้ตอบรับ อบรมTablet ป.2

รายชื่อผู้ตอบรับ อบรมTablet ป.2

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สพป.เชียงใหม่ 3

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สำหรับผู้บริหารและครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 ณ   ห้องประชุม โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 7-7-2557 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 8-7-2557 ครู

แนวทางการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 1

Download Document  ===>>>แนวทางการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556

ดาวน์โหลดรายชื่อ —- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้ง —-หนังสือ แจ้งเข้าเฝ้าสายสะพาย ประจำปี 2556 วันที่ 14 เมษายน 2557

คำนวณขีดจำกัดล่าง ป.6 ม.3 ปี 2555 และ 2556 เทียบ ตัวบ่งชี้ที่ 5 สมศ.

Download Office 2007 ===>>>>คำนวณคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 ปี 2556 ป.6 ม.3

Download Office 2010 ===>>>> คำนวณคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 ปี 2556 ป.6 ม.3

หมายเหตุ : ไฟล์ Excel นี้เป็นการคำนวณให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามท่านต้องใช้ยึดข้อมูลจากกรายงานขีดจำกัดล่างของ สมศ. อีกครั้งหนึ่ง
ขอขอบคุณ ศน.กรรณิการ์ นารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ 3 ผู้สร้างแบบฟอร์มการคำนวณขีดจำกัดล่างนี้ มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

โปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2551(ใช้ O-net 20%)

Download คู่มือโปรแกรม ปพ.1 ===>>>คู่มือการใช้โปรแกรมปพ.1

Download โปรแกรม ปพ.1 ประถมศึกษา ===>>>โปรแกรม Excel สำหรับ ปพ.1 ประถมศึกษา

Download โปรแกรม ปพ.1 มัธยมศึกษาตอนต้น ===>>>โปรแกรม Excel สำหรับ ปพ.1 มัธยมศึกษาตอนต้น

ปล. ท่านต้องใช้ Font “TH Sarabun” นะครับ เพื่อให้แบบ ปพ.1 ที่พิมพ์ ออกมา มีความสมบูรณ์ในดัวอักษร

ตรวจสอบสถานะการรายงานผลการทดสอบการอ่าน ป.3 ป.6 เข้าสู่ระบบ Triple A

Download เอกสาร ===>>>สถานะการรายงานผลการสอบอ่าน ป.3 ป.6 สพป..เชียงใหม่ เขต 3

รูปภาพ

คู่มือการเขียนสะกดคำ ราชบัณฑิตยสถาน

Download Click here ===>>>
http://www.mediafire.com/download/hbv78z957vi3ibb/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%991.pdf

รายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก

รายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประชาสัมพันธ์ เกณฑ์และหัวข้อในการแข่งขันทักษะวิชาการ : สาระคอมพิวเตอร์ 2556 สพป.เชียงใหม่ 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2556

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด —>>>  ประชาสัมพันธ์ เกณฑ์และหัวข้อในการแข่งขันทักษะวิชาการ : คอมพิวเตอร์ 2556 สพป.เชียงใหม่ 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2556