Skip to content

มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการ

One Comment
 1. บทคัดย่อ

  ชื่อเรื่อง
  รายงานผลการนิเทศโดยใช้เอกสารประกอบการนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

  ผู้รายงาน
  นายนพดล โป่งอ้าย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ รายงานผลการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (3) เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 หลังจากที่ผู้รายงานได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้วจึงนำไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) คู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 6 เรื่อง (2) แบบทดสอบก่อน-หลังการนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (3) แบบทดสอบท้ายบท ของคู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (4) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (5) แบบวัดความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาไทย หลังจากที่ได้รับการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดย (1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของคู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เปรียบเทียบผลคะแนนก่อนการนิเทศและหลังการนิเทศ โดยใช้คู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) (3) วิเคราะห์พฤติกรรมในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ (4) วิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาไทย ที่ได้รับการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายหลังดำเนินการนิเทศเรียบร้อยแล้วด้วยแบบวัดความพึงพอใจที่ ผู้รายงานสร้างขึ้นโดยหาค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
  สรุปผลการศึกษา
  1. ประสิทธิภาพของคู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีประสิทธิภาพ 88.25/87.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80/80
  2. คะแนนเฉลี่ยก่อนการนิเทศกับหลังการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศ มีค่าเท่ากับ 0.65.48 เมื่อคิดเป็นร้อยละมีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 65.48
  3. พฤติกรรมในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100
  4. ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2556 โดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 4.366 อยู่ในระดับ มาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: