Skip to content

ตัวอย่างรูบริคส์ (Rubric) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

Download ตัวอย่าง รูบริคส์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

แบบฝึกคัดลายมือ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาตอนต้น

แบบฝึกคัดลายมือ

Font คัดลายมือ สำหรับสร้างแบบฝึกการคัดลายมือนักเรียน

Font คัดลายมือ

มาตราตัวสะกด

โปรแกรมบันทึกเสียง Audacity อย่างแจ่ม!!! โหลดเอาไว้ใช้ได้เลยครับ….

โปรแกรม Audacity 1.3.11

โปรแกรมทำ mind map : Download ได้ที่นี่

โปรแกรม Mind map

เอกสารประกอบการอบรมครูผู้ช่วย 2554 สพป.ชม.3 – ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย

Download คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย

เอกสารประกอบการอบรมครูผู้ช่วย 2554 สพป.ชม.3 – หลักสูตรท้องถิ่นเขต3

หลักสูตรท้องถิ่นเขต3

เอกสารประกอบการอบรมครูผู้ช่วย 2554 สพป.ชม.3 – ประกันคุณภาพรอบ 3

ประกันคุณภาพรอบ 3